Carusel

Carusel

Simfonia mării

 

Cobze atinse
De valuri,
Arcuşuri uitate
Pe ţărm;
La Simfonia mării
Un singur
Spectator.

 

The Sea Symphony

 

Lutes plucked
By the waves,
Bows left
On the shore;
A single
Listener
To the Sea Symphony.

 

Carusel

 

Primii ochi deschişi
Au văzut
Ultimii ochi închişi;
Un pas înainte
Pentru tine
Şi-un pas înapoi
Pentru el;
Şi tu şi cu el
Într-un carusel.

 

Carousel

 

The first eyes wide opened
Saw
The last eyes shut;
A step forward
For you
And a step backward
For him;
Both you and he
On a whirligig

 

Cartea de aur

 

Se surpă cuvântul
În noi
De toamnă
Prea multă,
De ploi;
Şi încă mai caut
Cartea de aur.

 

The Golden Book

 

The word crumbles
Inside us
Because of
Fall, too much,
Because of rains;
And I am still on a quest
For the golden book.

 

Altă poveste

 

Prizonier
Propriului eu-
Nu pleca
De-aici
Strigă
Gândul meu;
Şi mi-e tare sete
De altă poveste…

 

Another Story

 

Prisoner
Of my own self –
Can’t get away
From here,
My thoughts
Are crying out;
And I’m so thirsty
For another story …

 

Şi cu el

 

A-nghiţit Pasărea
Cerul
Noaptea s-a lipit
De-un Felinar,
Gândul bântuie
Pe Stradă
Şi cu el
Şi Umbra mea.

 

Along with Them

 

The Bird swallowed
The Sky
The Night clung
To a Lamp post,
My thoughts are roaming
The Streets,
Along with them
My Shadow, too.

 

M-aş sătura

 

Dragostea ta
La masa mea
Pâine şi apă;
M-aş sătura
Şi n-aş vrea…
Ultima îmbucătură
E cea mai dulce
Şi
Cea mai rea…

 

I’d Have My Fill

 

Your love
For my dinner
Bread and water;
I’d have my fill
And I wouldn’t …
The last bite
Tastes both sweetest
And
Worst…

 

La ora

 

La ora când se-mbină
Amurgul de pământ
Trec rebegiţi şi aspri
Luceferi în cuvânt;
Mă târâi în genunchi
Prin glodul umbrei mele
Şi viaţa se lăţeşte greoi
Pe ochi de stele,
Şi mâna mea mă-ndeamnă
Să muşc şi-apoi să râd
De fiara hăituită
Din singurul meu trup.

 

At the Time

 

At the time when
Dusk and earth make one,
Morning stars, icy and stern,
Turn into words;
I crawl on my knees
Through my shadow mire,
Life swells slowly
Across star eyes,
And my hand urges me
To bite and then to laugh
At the hunted beast
In my lone flesh.

 

Cere

 

Turle albe,
Invizibilă nuntă-
Lumea e mută
Şi jocul pierdut…
Prinde-te-n horă
Omule tânăr
Şi cere furtună
Şi cere omăt…

 

Ask for It

 

White spires,
Invisible wedding –
The world is mute
And lost is the game…
Get to dance,
Young man,
Ask for tempest,
And ask for snow…

 

Vară fierbinte

 

Vară fierbinte
Ca buzele tale
De vrajitoare;
Am jurat
Că mă-mbăt
Numai cu ploaie…
Dar dragostea ta
Curge şiroaie.

 

Hot Summer

 

Hot summer,
Like your enchantress
Lips;
I swore
To only get drunk
With rain …
But your love
Is pouring down.

 

Nicăieri

 

De streaşina casei
Stau atârnate
Ierni;
Cocorii s-au dus
Şi
S-au întors-
Zilele mele
Se duc
Nicăieri.

 

Nowhere

 

Winters
Are hanging
From the eave;
Herons flew away
And then
Returned –
My days
Fly
Nowhere.

 

Pornit-am

 

Pornit-am
Şi azi
Ca şi ieri
Către mâine;
Clipa de urât
Nu-mi ţine-
Dorule ia-mă
Cu tine…

 

Off I Set

 

Off I set
Today,
As I did yesterday,
Towards tomorrow;
The moment
Can’t keep me company –
My yearning,
Take me
With you…

 

Într-o zi

 

M-am întâlnit
Cu mine
Într-o zi
Când îmi era
Foame
De stele,
M-am pierdut
De mine
Într-o zi
Cu aceeaşi foame
De stele.

 

One Day

 

I met
Myself
One day
When I was
Craving
For stars,
I lost
Myself
One day
In the same craving
For stars.

 

Doar eu

 

Şi eu am fost
Un strigăt
Şi eu m-am vrut
Un semn,
La umbra
Rădăcinii
Mă las –
Şi plec
Doar eu.

 

Just Me

I too was
A cry,
I too wished I were
A sign;
In the shadow
Of the root,
I leave myself –
And go away,
Just me.

 

Marele Alb

Marele Alb
Necunoscut mie
Mă ştie;
Fire încurcate,
Fire descurcate
În ghemul orelor;
Maestre
Mă-nchin.

 

The Great White

The Great White,
Unknown to me
Does know me;
Entangled yarns,
Disentangled yarns
In the reel of hours;
Master,
I will bow.

 

Tango

Dorurile mele
Dansează tango;
Din viaţa ta
Pe vârfuri
Mă retrag.

 

Tango

My yearnings
Are dancing the tango;
I am withdrawing
From your life
On tiptoe.

 

Furtună

Menestrel şi
Mundi,
Mundi fără
Menestrel;
Cine vrea
Să vândă
Furtună
Din penel…

 

Tempest

Minstrel and
Mundi,
Mundi without
Minstrel;
Who wants
To sell
Tempest rising
From the paintbrush?

 

Chemare

Soare căzut
În Mare;
Risipă de
Culoare;
În ochii tăi-
Chemare.

 

Call

Sun sunken
Into the Sea;
Excess of
Colour;
In your eyes,
A call.

 

Lacat

Ochiul mă vede
Timpul stă ascuns
Într-un lacăt ruginit.

 

Lock

The eye can see me
Time is playing hide-and-seek
In a rusty lock.

 

Trecut

La lumina amintirii
M-am oprit
Să mă privesc;
Pasul meu
Hoinar fusese
În trecutul tău
Livresc.

 

Your Past

In the light of memory
I stopped
To take a look at myself;
My drifting
Step had passed through
Your bookish past.

De vină

Nu s-a rupt cerul,
Nu s-a rupt pământul;
Dragostea mea
S-a rupt;
E de vina ora
C-a venit si
Că s-a dus…

To Blame

The sky did not split,
The earth did not shatter;
It was my love
That broke;
The hour is to blame
As it came
And is gone.

Clişeu

Buze colorate,
Cuvinte parfumate,
Iubiri programate,
Plecări disperate.

Cliché

Coloured lips,
Scented words,
Scheduled loves,
Desperate departures.

Ie nouă

Sufletul meu
Îmbrăcat
Cu ie nouă;
Din curcubeu
Culorile
Au plecat;
Mă tem
Că plouă…

The New Blouse

My soul is clad
In a new
Embroidered blouse;
The colours
Came
From the rainbow;
I am afraid
It will pour…

Ursitor

Dor mărunt,
Sfredelitor
De la cap
Până-n picior;
Şi aştept
La poartă
Ursitor…

My Fate

Sharp desire
Drilling me
From head
To toe;
At the gate,
I’m waiting for
My Fate…

Elevator

Ca într-un elevator
Urc în iubire
Şi cobor,
Când orologiul
Bate
Orele şapte
Devin
Spectator.

Elevator

As in an elevator,
I climb up in love
And I come down,
When the horologe
Strikes
Seven
I become
A beholder.

Biciuit

Iarba mă arde
Cu rouă,
Sufletul
Mi-e biciuit
De amintiri
Şi
De timp.

Whipped

The grass burns me
With dew,
My soul
Is whipped
By memories
And
Time.

Iele

Lacrimile tale
Ruginesc
În palmele
Mele;
Au venit la
Şezătoare
Doruri
Iele.

Sprites

Your tears
Grow rusty
In my
Hands;
The party
Is joined
By yearning-sprites.

Adulmec

Adulmec iubirea
În cele
Patru zări,
Cărare mi-e
Inima
Prin hăţişuri
De dor.

Scenting Out

I’m scenting out
Love in the
Four horizons,
My heart
Is guiding me
Through thickets
Of desire.

Aştept

Stau pe trepte
Şi aştept
Primăvara,
A întârziat
Dar
Ii simt
Răsuflarea.

Waiting

I am sitting on steps
And waiting
For spring,
She is late,
Yet,
I feel
Her breath.

Ne-au văzut

Eu sunt ALFA
Şi tu
Eşti OMEGA;
Un răsărit
Şi un apus
Ne-au văzut
Şi
Ne-au sedus.

They Saw Us

I am ALFA
And you
OMEGA;
A dawn
And a dusk
Saw
And
Lured us.

Alt început

Viaţa se miră,
Toamna colindă,
Iubirea respiră
Un alt început.

Another Beginning

Life is wondering,
Autumn is carolling,
Love is breathing
Another beginning.

Dorinţă

Case bătrâne
Cu riduri
La ferestre,
Muşcate prăfuite
În poze
Cu mirese;
Şi cufărul bunicii
Cu iz de lămâiţă
Din care-am scos
Acum
Un vers şi
O dorinţă.

Desire

Old houses
With wrinkled
Windows,
Dusty geraniums
In pictures
Of brides;
And grandma’s hope chest
Redolent of lemon verbena,
Out of which I’ve just taken
A verse line
And
A wish.

Numai

Regi cuminţi
Şi
Regi tirani
Osânditu-m-au
Pe mine
Să pictez
Numai
Cu alb.

Only

Kind kings
And
Cruel kings
Have doomed
Me
To paint
In white
Only.

Uşi

O uşă s–a închis
Şi-o alta
S-a deschis;
Tu mă ţii
De mână
Şi ca într-un vis
Alerg fără fugă
Spre un
Paradis.

Doors

One door opened
And another one
Shut;
You hold my
Hand
And, as in a dream,
I run without rushing
Towards a
Paradise.

Căutare

Cerul petală peste
Sufletul geamăn
Cu ochiul;
Am tras cortina
Peste gânduri,
Am privit
În fântânâ
Şi m-am văzut
Mai aproape
De Lună.

Quest

The petal sky over
My soul twinned
With my eye;
I drew the curtains
Over my thoughts,
I looked
In the well
And saw myself
Closer
To the Moon.

Şi-am iubit

Şi-am iubit
Odată frunza
Zbor de verde
În cuvânt,
Şi-am iubit
Şi primăvara
Care a născut
Plângând
Dorul meu
Şi
Dorul ei.

Once I Loved

Once I loved
The leaf,
Flight of green
Into the word,
And I loved
Spring too
That bore
In tears
Both my yearnings
And
Hers.

Dus

Ce e anul…
Printre degete
Se scurge veacul;
Mâna-i udă,
Apa a curs,
Cel ce-a fost
S-a cam tot dus.

Gone

What is a year?
Through fingers
Flows the age;
The hand is wet,
Water has run out,
He who was
Is almost gone.

Privirea ta

Departe
În noapte
Focul arde-
Privirea ta
Înteţeşte
Neliniştea mea.

Your Gaze

Far away
In the night,
The fire burns –
Your gaze
Stirs up
My restlessness.

De dragoste

Iarna aceasta
Părea altcumva.
Mă troieniseră
Iubirile cândva;
Acum ninge
Blând
Şi-s beat de
Fericire,
De dragoste-s
Flămând.

For Love

Somehow, this winter
Looked different.
Loves had covered me
With drifts sometime;
Now it’s snowing
Gently, and
I’m just drunk
With joy and
Hungry
For love.

Curând

Iarna ningea
Cu fantasme,
Gerul uscat
Trosnea amintiri,
Focul aprins
În ale tale priviri
Se stinge
Curând.

Soon

Winter was snowing
Phantasms,
The dry frost
Was cracking memories,
The fire lit
In your gaze
Will soon
Burn out.

M-a ajutat

Pe pământul proaspăt
Săpat
M-am aşezat.
Am murit
Şi-am înviat
Şi pământul
M-a ajutat.

Helped Me Out

On the freshly-dug
Earth
I lay.
I died
And was resurrected,
And the earth
Has helped me out.

Din păcate

Mă arunc
În braţele tale
Ca într-o mare
De păcate-
M-ai învăţat
Să înot
Printre suspine-
Din păcate.

Unfortunately

I throw myself
Into your arms
As into an ocean
Of sins –
You taught me
To swim
Through sighs –
Sadly.

De dedeochi

Ochiul meu
Stâng
Şi ochiul meu
Drept
Soarele şi Luna;
Şi mai e
Un ochi
De deochi.

Evil Eye

My left
Eye
And my right
Eye
The Sun and the Moon;
And there’s
One more,
An evil eye.

Eternitatea

Pe această insulă
Pustie
Nimeni
Nu mă ştie
Iar eu
Nu fac
Nimic altceva
Decât să ascult
Eternitatea.

Eternity

Upon this barren
Island,
No one
Knows me,
And I
Do
Nothing
But listen
To eternity.

Mângâieri

Iubirea acoperea
Întunericul
Minţii,
Iubitul istovit
Cerşea
Mângâieri.

Caresses

Love covered
The shadows
Of my mind,
The weary lover
Was begging for
Caresses.

Mă ierţi

Ghiocei în surâsul tău-
Mă ierţi
Că ţi-am dăruit
Numai toamne.

Forgive Me

Snowdrops in your smile –
Forgive
My giving you
Just autumns.

Am fost

Am fost şi trunchi
De salcie
Şi
De stejar;
Din mine
Au construit
O casă
Şi un pian.

I Was

I used to be a trunk
Of willow
And
Of oak;
They’ve made of
Me
A house
And a piano.

Amintiri

Pâlcuri de amintiri
Îmi încărunţeau
Condeiul-
Şi dintr-o dată
Apele mi-au însetat
Ochiul.

Memories

Bevies of memories
Turned my quill
Grey –
And all of a sudden,
The waters made my eye
Thirsty.

Remuşcări

Trişam inegal
În iubire,
Fugeam în zigzag
Prin tăceri
Şi când venea
Primăvara
Aveam remuşcări.

Remorse

I was cheating unevenly
In love,
I was zigzagging
Through silence,
And whenever spring
Came,
I felt remorse.

De nimic

In firidă
Mi-am pus Dorul
Şi mă-ntreb
De ce-i timid;
Nu a fost umblat
Prin Lume
Şi nu ştie
De nimic.

Of Nothing

In the alcove,
I placed my Yearning
And now I wonder
Why it’s shy;
It hasn’t travelled
Round the World
And is aware
Of nothing.

În zadar

Tăcutul iaz
De lângă sălcii
Aşteaptă iar
Şi iar şi iar
Să vină toamna
Şi să plece,
Să nu-l mai chinuie-n
Zadar.

In Vain

The silent pond
Next to the willows
Is waiting over
And over and over again
For autumn to come
And go,
To not torment it
In vain.

Numărul phi

Dragostea mea
Împărţită la
Dragostea ta
Proporţie divină;
Aşteptarea mea
Împărţită la
Plecarea ta
Aceeaşi proporţie
Divină;
Şi numai numărul phi
E de vină.

Number Phi

My love
Divided by
Your love –
Divine ratio;
My waiting
Divided by
Your waiting –
The same divine
Ratio;
It’s only the number Phi
To blame.

Nu mă ştiu

Pe pleoapă
Somnul se zbate,
Din cuiburi
Răsar copaci-
Între noapte
Şi zi
Nu mă ştiu.

Can’t Make Myself Out

Sleep twitches
On my eyelid,
Trees spring
From nests –
Between day and night
I can’t make myself out.

Il aştepţi

Cu timpul alături
Tovarăş
Alergi
Dar pasul
Cu el
Nu-l potriveşti
Şi el uită
Că tu
Il aştepţi.

Ready in wait

You run
Alongside time,
Your companion,
But your steps
Don’t fit,
And it forgets
That you
Are ready in wait.

Poveţe

Păcate de tinereţe
Şi
Păcate de bătrâneţe;
Timpul mi-a dat
Poveţe,
Viaţa m-a alungat
Din poveste.

Advice

Sins of youth
And
Sins of old age;
Time gave me
A word of advice,
I was banished
From fairytales by life.

Te vânez

Iubire
Ciută speriată
Nu am nici arc
Şi nici
Săgeată
Dar te vânez
Cu dorul meu.

I Chase You

Love,
Frightened doe,
I have neither bow
Nor
Arrow,
Still, I chase you
With my yearning.
La răscruce
Îmi musteşte inima
De dor
La răscruce
De poveste
Cu a fost
Şi
Nu mai este.

At a Crossroads

My heart oozes
With love
At a crossroads
Of fairy tales
Beginning once there was,
And is no more.

Rond cu flori

Plâng cocori
În somnul tău,
Muşc din
Dimineaţă
Ca dintr-o
Cireaşă,
Părul tău
Pe pernă
E un rond
Cu flori.

Flower Bed

Cranes cry
In your slumber,
I bite from
Morn
As from a
Cherry,
Your hair
On the pillow
Is a flower
Bed.

Nu te vrură

Gură flămândă,
Gură nebună
Spus-ai la lume
Că nu te vrură
Pe bătătură
Ulcior şi prescură.

They Didn’t Fancy You

Hungry mouth,
Foolish mouth,
You told the folks
They didn’t fancy you
In the dooryard
As wafer and ewer.

Aţa

Inimă boceşti
Că nu ştii
S-alergi;
Părăsit-ai casa,
Ţi se rupse
Aţa.

The Thread

You’re sobbing, my heart,
That you cannot
Run;
You left the house,
The tether
Broke.

Dor de ducă

M-am întors
Acasă
Mireasă fugită;
Lumea stă
Zgâită iar
La poarta mea;
Eu sunt o nălucă
Şi mi-e dor
De ducă.

Wanderlust

I come back
Home,
The eloped bride;
People stand
Gaping again
At my gate;
I am a ghost
And my wanderlust
Has gripped me.

Ca o vulpe

Se furişa toamna
Ca o vulpe
În inima mea,
Hoţoaica îmi fura
Inima;
Mă jelesc
La frunze si
La pas de cerb
Şi alerg, alerg.

Like a Fox

Autumn was sneaking
Into my heart,
Like a fox,
The snitcher stole
It away;
I lament
To the leaves and
The deer’s footsteps
And I run, I run.

Uitarea

Uitarea se aşterne
Ca o apă
Neagră;
Astupă
Timpul găunos,
Te-neacă.

Oblivion

Oblivion spreads
Like black
Waters;
It plugs
Hollow time,
It drowns you.

Lanţul tău

Pleacă frunze-n
Pribegie
Şi cu ele
Dorul meu-
De grumaz mi-atârnă
Toamna,
De picioare
Lanţul tău.

Your Chain

Leaves are going into
Exile
And my yearning
Goes with them,
Round my neck
Autumn,
Round my legs
Your chain.

Să se joace

Cel mai bine ştiu
Să mă joc
Cu umbrele:
Eu fug,
Ele fug,
Eu stau,
Ele stau;
În trecutul tău
Umbrele nu vor
Să se joace.

Won’t Play

What I know best
Is to play
With shadows:
I run,
They run,
I stay
They stay;
In your past,
The shadows won’t
Play.

Plecat-a

Setea mea furat-a
Fântana
Din deal
Şi cu ea plecat-a
La fântana ta.

Off It Went

My thirst stole
The well
On the hill,
And off it went
To your well.

Am numărat

Am numărat păsările
Şi le-am lăsat
Să zboare,
Am numărat anii
Şi i-am oprit.
Pe al meu chip
Au încolţit
Râuri.

I Counted

I counted the birds
And let them
Fly,
I counted the years
And brought them to a halt.
Across my face,
Rivers
Have sprung.

Să-mi fie

Am poftit toamna
În casă,
La a mea
Masă
Să-mi fie
Mireasă.

Becoming

I invited Autumn
To my side,
To my own
Table,
To become
My bride.

Într-o dimineaţă

Cerul şi pământul
Pe marginea
Gândului;
Am furat
Un sărut
De la viaţă
Într-o dimineaţă.

One Morning

The heaven and the earth
At the edge
Of the road;
I stole
A kiss
From life
One morning.

M-a-nvăţat

Cuvânt te aştept
Să mă binecuvântezi-
Iţi sărut
Dreapta
Care m-a-nvăţat
Să visez.

That Taught Me

You, word, I’m awaiting
Your blessing –
I kiss
Your right hand
That taught me
To dream.

Atâtea culori

Atâtea culori
În sufletul meu,
Înmoi penelul
Şi zbor
În lumea
Neştiutorilor.

So Many Colours

My soul has got
So many colours,
I dip the paintbrush
In it and rush
To the world
Of the unaware.

Patru feţe

Case fără case,
Mese fără mese,
Ban cu patru feţe;
Horă cu mirese.

Four Faces

Houses without houses,
Tables without tables,
Four-face coin,
Brides dancing in a circle.

Ca un strugure

Noaptea ca un
Stugure negru
Plin de arome
Şi
De poftele mele.

Like A Grape

The night, like
Black grapes
Bursting with savours
And
My cravings.

Vindem

Stau pe un scaun
Şi te privesc
De o oră şi
De o viaţă,
Iubirea a mucegăit
Pe pereţi
Şi vindem
Şi casa.

We Are Selling Up

I’ve been seated on a chair
Watching you
For an hour and
A life time,
Love has grown mouldy
On the walls,
And we are selling up
The house, too.

Plec

Am primit o telegramă
De la toamnă-
E oarbă;
Fac mătănii din
Frunze vechi;
Plouă şi plec.

I Walk Away

I got a telegram
From autumn –
She is blind;
I make prayer beads from
Dusty leaves;
It is raining and I go.

Vând şi pierd

Dimineaţa trasă
La faţă,
Cearcane pe
Doruri vechi,
Am cules în poală
Clipele de-o viaţă;
Cu măsură mică
Vând şi pierd.

I Sell and Lose

The morn looks
Worn,
Dark rings on
Old yearnings,
I picked up a lapful
Of life-time moments;
In small measures,
I sell and lose.

Nu se vede

Pantofii tăi roşii
Cu toc cui
Sunt acum
Ai nimănui;
Ţi i-am cumpărat
Din târg-
Vânzâtoare de bulendre;
Nu vedeam
Ce nu se vede.

It Can’t Be Seen

Your high-heeled
Red shoes
Now belong
To no one;
I bought them for you
In the market –
A junk woman;
I couldn’t see
What can’t be seen.

Întrecere

Tropăie prin vene
Cai salbatici,
Neiubiti.
E o-ntrecere
De care-
Tu războinic neînvins.

Race

Wild horses, unloved,
Are galloping
Along my veins.
It’s a chariot
Race –
You, an indomitable warrior.

Drumul nescris

Bagaje de vara
Si
Bagaje de iarna,
Calator de-o zi
Si de-o viata;
Si drumul nescris
Duce-n Paradis.

The Unwritten Way

 

Summer luggage
And winter luggage,
Traveller for one day
And for life;
And the unwritten way
Is heading for Heaven.

Se numeste

 

Am sosit acum
Si am sa raman;
Gust din miere
Si din fiere-
Se numeste
Viata mi s-a spus;
E-o poveste fara
De poveste.

It Is Called

I have just arrived
And I’m going to stay;
Taste of honey
And gall –
It’s called life,
They say;
It’s a story without
A tale.